forex trading logo

Nabór do VII klasy sportowej

Sześciolatek w szkole

Reklama

Pedagog Psycholog

Samorząd uczniowski

Szukaj


Dzisiaj jest: Piątek
22 Września 2017
Imieniny obchodzą
Joachim, Joachima, Maurycy, Prosimir,
Tomasz

Do końca roku zostało 101 dni.
Zodiak: Panna
Nabór do nowej klasy sportowej o profilu piłka nożna 2017 PDF Drukuj Email

Testy sprawnościowe odbędą się 10 czerwca (sobota) od godz. 9.30 na na obiektach sportowych szkoły (boisko).

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek do klasy sportowej

Harmonogram rekrutacji

Testy rekrutacyjne piłkarskie

Deklaracja rodziców

 

KARTA (REGULAMIN) DLA RODZICÓW I KANDYDATA
DO VII KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO


I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. W roku szkolnym 2017/2018 na poziomie klas VII utworzona zostanie
klasa sportowa realizująca, oprócz 4-ch godzin podstawy programowej 
z wychowania fizycznego, 6-cio godzinne 
ukierunkowane szkolenie sportowe

z zakresu: piłka nożna (chłopcy i dziewczęta)

2. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie 
z ramowym przydziałem godzin ustalonym dla klas ogólnych.

3. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 6 na rok szkolny 2017/2018
będzie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem umieszczonym
na stronie internetowej szkoły http://www.psp6.radom.pl/
w zakładce Rekrutacja do VII klasy sportowej

4. Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

-      posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
które należy
przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata

do próby sprawności fizycznej,

- posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,

- uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 
przez PZPN,

- w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, 
niż liczba wolnych miejsc,

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki
próby sprawności fizycznej,

- w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – 
na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa 
w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

1. 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu;

2. Wyspecjalizowaną kadrę trenerską;

3. Warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z innymi zajęciami dydaktycznymi;

4. Pomoc dydaktyczną w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze)

5. Stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe;

6. Odpowiednią bazę treningową;

7. Możliwość korzystania z posiłków (za odpłatnościa rodzica);

8. Opiekę psychologiczno - pedagogiczną.

III. RODZIC ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

1. Dostarczenia odpowiedniej dokumentacji;

2. Zakupu wymaganych strojów sportowych;

3. Kontrolowania postępów dziecka w nauce i sporcie.

4. Przestrzegania regulaminu klas sportowych w PSP nr 6 w Radomiu

5. Przestrzegania regulaminu Klubu Radomiak Radom, którego zawodnicy uczęszczają
do klas sportowych w PSP nr 6 w Radomiu

IV.OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ:

1. Prezentować postawę godną sportowca zarówno w szkole jak i poza nią.

2. Obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, 
lekcjach wychowania fizycznego
i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć.

3. Osiąganie co najmniej zadowalających wyników w nauce.

4. Osiąganie postępów w sporcie.

5. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny zachowania.

6. Dbanie o aktualne badania lekarskie i obowiązkowe dostarczenie 
do trenera zaświadczenia/karty sportowca 
poświadczonej przez lekarza sportowego.

7. Jeden raz w roku udział w zgrupowaniu sportowym.

8. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

9. Uczeń klasy sportowej w zawodach klubowych ma obowiązek reprezentować
barwy Radomiak Sp. z o.o.

V. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Uczeń korzysta z praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły.

2.  Nieprzestrzeganie przez ucznia lub jego Rodziców zasad ujętych 
w „Karcie dla Rodziców i Kandydata do klasy sportowej 
w Szkole Podstawowej nr 6” spowoduje przeniesienie dziecka do klasy 
ogólnej, a w przypadku
uczniów spoza rejonu Rodzic zobowiązany jest 
do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej.

3. Uczeń, który nie stosuje się do powyższych zasad, może być pozbawiony prawa
do reprezentowania szkoły;

4. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnej 
z końcem semestru lub roku szkolnego w przypadku uzyskania przez niego 
negatywnej oceny wystawionej przez jego trenera lub 
wychowawcę, lub zespół wychowawczy, lub Radę Pedagogiczną;

5. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnej
z końcem semestru lub roku szkolnego w przypadku zmiany barw Klubowych
przez ucznia/zawodnika
klas sportowych w PSP  nr 6 na wniosek  Klubu, 
trenera lub rodzica/opiekuna prawnego/ ucznia.

VI. WAŻNE DATY W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI:

1. Do 31.05.2017r. złożenie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 następujących 
dokumentów:

 • Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy sportowej (dostępny na stronie
  internetowej szkoły pod

Adresem http://www.psp6.radom.pl/

 • Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu,
  wydane przez lekarza podstawowej

opieki zdrowotnej (orzeczenie należy przedstawić w szkole
przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej).

 • Pisemną zgodę rodziców/opiekunów na Karcie dla Rodziców
  Kandydata” (obecny dokument)
 • Dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa
  w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

(w przypadku spełniania kryteriów);

2. Przystąpienie do próby sprawności fizycznej na obiektach sportowych 
szkoły: w terminie: 10.06.2017 r.

3. 12 czerwca do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby
sprawności fizycznej.

4. 15 czerwca do godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
do klas sportowych
.

5. Do 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 złożenie w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej nr 6:

-      Oryginału świadectwa ukończenia klasy VI, potwierdzając wolę
przyjęcia dziecka do klasy sportowej.

6. 29 czerwca (godz. 15.00) - opublikowanie list kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych.

7. Od 24 lipca postępowanie uzupełniające, w przypadku gdy będą
wolne miejsca w klasach sportowych.

Wszystkie terminy dotyczące rekrutacji zawarte w „Harmonogramie
Rekrutacji” dostępnym na stronach internetowych Szkoły
Podstawowej nr 6 pod adresem http://www.psp6.radom.pl/

Podstawa prawna ustalenia zasad zawartych w Karcie dla Rodzica

Kandydata klasy sportowej:

-      ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

-      ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

-      ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),

-              Statut Szkoły;

 

e-Dziennik

Naszą witrynę przegląda teraz 195 gości 

Nasi partnerzy

Reklama

Reklama

Kalendarz PSP 6

wrzesień 2017
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Reklama


najczęściej czytane

nowości


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: top web hosting company vps reseller Valid XHTML and CSS.